موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

واریز وجه

پرداخت از طریق درگاه بانک ملت
در حال حاضر امکان استفاده از درگاه اینترنتی وجود ندارد.
پرداخت از طریق شماره حساب و کارت

 شماره حساب ۴۴۴۳۰۵۴۹۹۰ بانک ملت

شماره کارت مجازی  ‏۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۷۹۰۴۲