موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

انتخابات دوره دوم هیات مدیره
گالری تصاویر