موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

دوره آموزشی ارتباط با کودکان از طریق تئاتر
گالری تصاویر