موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

جهت یابی

0 ریال

درباره این دوره

آموزش استفاده از عصای سفید و عبور و مرور در اماکن عمومی بوسیله عصا

مربیان