موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

افتتاحیه موسسه
گالری تصاویر