موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

صنایع دستی خانم ولی زاده
گالری تصاویر